لطفا مشخصات خود را وارد کرده، و برای ما انتقادات، پیشنهادات، شکایات و نظرات خود را بیان کنید. پس از وارد کردن پیام خود، برای شما یک کد رهگیری صادر می شود که از طریق آن می توانید در قسمت ”پیگیری شکایات“ این موارد را پیگیری کنید. در کمتر از سه روز کاری به این موارد رسیدگی خواهد شد. پیگیری شکایات
نام :  
نام خانوادگی :  
شهر :  
نوع سرویس یا خدمات مورد استفاده :  
  نوع درخواست :  
  واحد مرتبط :  
  درخواست رسیدگی :  
شماره تلفن ADSL2+ در صورت استفاده از این خدمات :  
آدرس پست الکترونیکی :  
شماره تلفن همراه :  
متن پیام :
(تعداد حروف مجاز : 500)
از حروف مجازباقی مانده.